Pravidla

Všeobecné podmínky členství ve věrnostním programu Tescoma to má


Princip věrnostního programu Tescoma to má
Věrnostní program Tescoma to má (dále „VPT“) je program, který společnost TESCOMA s.r.o., se sídlem U Tescomy 241, 760 01 Zlín, IČ: 469 81 691 (dále „Tescoma“), nabízí všem zákazníkům Tescomy při nákupech ve vybraných značkových Prodejních centrech Tescoma v České republice, jejichž pravidelně aktualizovaný seznam naleznete na webových stránkách www.tescomatoma.cz (dále „Prodejní centra Tescoma“). Společnost Tescoma tak svým zákazníkům – členům VPT poskytuje bonusy zejména ve formě slev na zboží.

Podmínky členství a přihlášení do věrnostního programu Tescoma to má
Členem VPT se může stát kterákoli fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s Všeobecnými podmínkami členství ve VPT a provede registraci do programu VPT odevzdáním řádně vyplněné a podepsané přihlášky. Vyplněná přihláška se odevzdává přímo u pokladen Prodejních centrech Tescoma.

Za řádně provedenou registraci ve VPT se považuje taková registrace, při níž jsou pravdivě uvedeny všechny údaje požadované na přihlašovacím formuláři a jehož vyplněním a podepsáním člen VPT vyjádří souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami členství a potvrdí, že se s nimi seznámil. Každá fyzická osoba může podat jen jednu přihlášku. Členství ve VPT je nepřevoditelné.

Získání věrnostní karty
Po odevzdání vyplněného přihlašovacího formuláře (přihlášky) v Prodejním centru Tescoma, dostane nový člen ihned klubovou kartu.

Výhody členství ve věrnostním programu Tescoma to má
V rámci stanovených podmínek má oprávněný držitel klubové karty nárok na slevu 3% z nákupu v Prodejním centru Tescoma. Tescoma si vyhrazuje právo určit minimální a maximální výši nákupu, na který je sleva poskytována, stejně jako určit výrobky, na něž se sleva z nákupu nevztahuje. Sleva se nevztahuje na již zlevněný sortiment, dárkové poukazy a jednotlivé slevy nelze kombinovat. K uplatnění slevy musí člen VPT při placení u pokladny předložit kartu. Výhody vyplývající z karty náleží výhradně členovi, na jehož jméno je karta registrována.

Dojde-li při reklamaci v souladu se zákonem k vrácení zakoupeného výrobku, bude při vrácení kupní ceny za daný výrobek zohledněna sleva poskytnutá na daný nákup (vrácená kupní cena bude snížena o odpovídající část slevy poskytnuté na příslušný nákup).

Ochrana osobních údajů
Zákazník provedením své registrace ve VPT (podpisem přihlášky) vyslovuje souhlas se zařazením všech vyplněných osobních údajů uvedených v přihlášce, jakož i dalších údajů poskytnutých při vzájemném obchodním styku či v souvislosti s jeho účastí ve VPT (dále jako „osobní údaje“), do databáze společnosti TESCOMA s.r.o. a s jejich zpracováním v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Správcem osobních údajů je společnost TESCOMA s.r.o., U Tescomy 241, 760 01 Zlín. Aktuální seznam zpracovatelů a další informace dle výše uvedeného Nařízení jsou uvedeny na webové stránce www.tescoma.cz/zakaznicky-servis-tescoma. Podpisem přihlášky člen VPT zároveň vyjadřuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení na poskytnuté kontakty.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem provozování VPT, poskytování výhod zákazníkovi dle podmínek VPT a pro další marketingové účely společnosti TESCOMA s.r.o., včetně nabízení obchodu nebo služeb. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení se uděluje do odvolání tohoto souhlasu členem VTP, případně do doby ukončení činnosti VPT. Odvolání souhlasu je možné kdykoli. Člen VPT bere na vědomí, že mu náleží práva dle Nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že má právo přístupu k osobním údajům.


Ukončení a zánik členství ve věrnostním programu Tescoma to má
Členství ve VPT zaniká z těchto důvodů:

  1. Na žádost člena VPT: člen VPT může svoje členství kdykoliv zrušit na vlastní žádost zaslanou písemně na adresu TESCOMA s.r.o., U Tescomy 241, 760 01 Zlín, heslo: Věrnostní program Tescoma to má nebo na e-mail: tescomatoma@tescoma.cz.

  2. V případě, že člen VPT odvolá souhlas se zpracováním svých osobních údajů a/nebo odvolá souhlas se zasíláním obchodních sdělení a/nebo odvolá souhlas s rozhodováním založeným výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování.

  3. Rozhodnutím společnosti TESCOMA s.r.o., která si vyhrazuje právo zrušit členovi členství ve VPT z těchto důvodů:

  1. Z jiných důvodů vyplývajících z obecně závazných předpisů (zejména smrtí člena VPT).

Při zániku členství z jakéhokoliv důvodu zaniká také nárok na poskytnutí jakýchkoliv dosud neposkytnutých výhod či odměn v souvislosti s členstvím ve VPT.

Závěrečná a přechodná ustanovení
Společnost TESCOMA s.r.o. je oprávněna pro reklamní a marketingové účely pořídit a zveřejnit obrazové či zvukové záznamy, jakož i jména a příjmení výherců soutěží pořádaných v rámci VPT, a to bez finančních náhrad. Souhlas s uvedeným postupem člen VPT uděluje podpisem přihlášky do VPT. Rozsah a způsob zveřejnění bude přiměřený a bude respektovat osobnostní práva členů VPT.

Veškeré výhody poskytované v rámci VPT jsou právně nevymahatelné.

Společnost TESCOMA s.r.o. si vyhrazuje právo změnit či upravit Všeobecné podmínky členství ve VPT. Členové VPT budou o těchto změnách informováni na internetových stránkách www.tescomatoma.cz, popř. jiným vhodným způsobem (např. prostřednictvím emailu či textové zprávy). TESCOMA s.r.o. bude při těchto změnách zohledňovat zájem členů VPT v maximální možné míře.

Věrnostní program Tescoma to má připravila společnost TESCOMA s.r.o. s dlouhodobým záměrem. Společnost TESCOMA s.r.o. si však vyhrazuje právo ukončit činnost VPT. Datum ukončení činnosti VPT vyhlásí Tescoma na internetové stránce www.tescomatoma.cz a osobním dopisem nebo emailem (popř. jinou vhodnou formou) oznámí členům VPT, minimálně dva kalendářní měsíce předem. Po datu ukončení činnosti VPT nebudou dále členům poskytovány výhody plynoucí z jejich členství ve VPT.

Všeobecné podmínky členství ve VPT vydala společnost TESCOMA s.r.o., se sídlem U Tescomy 241, 760 01 Zlín, IČ: 469 81 691 jako předpis pro provozování věrnostního programu Tescoma to má výlučně v České republice.

Všeobecné podmínky věrnostního programu Tescoma to má vstupují v platnost dnem 1.5.2018.